Top 7 Điện thoại bàn mẹ bồng con được mua nhiều 2019

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 1 - Trung bình: 5]

Điện thoại bàn hoặc điện thoại mẹ bồng con là một phần của những công ty chuyên chăm sóc khách hàng. Sản phẩm này có những ưu điểm mà điện thoại truyền thống hoặc smartphone không thể có được. Đó chính là tính cơ động, hiệu quả giao tiếp rất tốt và rõ ràng.

Mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng chắc chắn rằng sự tồn tại của điện thoại bàn vẫn sẽ còn đó. Hãy cùng nhau tìm hiểu về chiếc điện thoại nhé.

Đồng thời bài viết cũng sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi là mua điện thoại bàn nào tốt, hoặc nên mua điện thoại mẹ bồng con nào.
Đọc thêm bài viết về dụng cụ hái trái cây tiết kiệm thời gian và công sức.

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/Dien-thoai-ban-Panasonic-KX-TS500.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-ts500-hang-chinh-hang-p4048043.html%3Fspid%3D54002656%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TS500|269000|215000|20|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90I%e1%bb%86N-THO%e1%ba%a0I-B%c3%80N-PANASONIC-KX-TS500-M%c3%80U-%c4%90EN-i.10973.369611978|229000|229000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-ts500-chinh-hang-23909363.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147569600_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|250000|230000|8|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-ts500-den-i954585-s1190889.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.658a43a9IveE4A%26search%3D1|295000|222000|25||Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/Dien-thoai-banPanasonic-KX-TGB110.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-khong-day-panasonic-kx-tgb110-hang-chinh-hang-p11251951.html%3Fspid%3D54693736%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TGB110|960000|590000|39|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-b%c3%a0n-kh%c3%b4ng-d%c3%a2y-Panasonic-KX-TGB110-(%c4%90en)-i.24626758.779054351|595000|595000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdie-n-thoa-i-ban-khong-day-panasonic-kx-tgb110-hang-chinh-hang-20125906.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147612729_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|580000|580000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-ban-khong-day-panasonic-kx-tgb110-mau-den-i211416790-s264644964.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.68d747cccePWNQ%26search%3D1|1150000|590000|49||Điện thoại mẹ bồng con không dây cao cấp Panasonic KX-TGC313CX|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/dien-thoai-keo-dai-panasonic-kx-tgc313.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kxtgc313cx-hang-chinh-hang-p4064449.html%3Fspid%3D37155820%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TGC313CX|1950000|1549900|21|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-panasonic-kx-tgc313-4261119.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147655842_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_9_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|1700000|1700000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-khong-day-panasonic-kx-tgc313cx-i508814470-s1007118848.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.38b126e7I8n7h9%26search%3D1|1790000|1790000|0||Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/Dien-thoai-ban-Panasonic-KX-TSC11-705x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-tsc11-hang-chinh-hang-p4048581.html%3Fspid%3D54001537%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TSC11|549000|449000|18|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-b%c3%a0n-Panasonic-KX-TSC11-ch%c3%adnh-h%c3%a3ng-i.35005401.880123024|448000|448000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-tsc11-16203945.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147711929_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|455000|455000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-tsc11-den-i701087-s875081.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.5.6e097a91kVB666%26search%3D1|699000|599000|14||Điện thoại bàn giá rẻ Nippon NP 1202|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/dien-thoai-ban-nippon.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdie-n-thoa-i-co-di-nh-nippon-np-1201-hang-chinh-hang-p11489374.html%3Fspid%3D11489376%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DNippon%2BNP%2B1202|265000|154000|42|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90I%e1%bb%86N-THO%e1%ba%a0I-B%c3%80N-NIPPON-NP-1202-i.63694550.1580209420|142000|142000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-ban-nippon-np-1405-20745223.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147751337_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_6_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|250000|250000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Điện thoại bàn không dây lắp sim Homephone HP 1002C|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/die-thoai-ban-Homephone-HP1002C-1024x586.png|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-khong-day-lap-sim-homephone-hp1002c-p11802138.html%3Fspid%3D11802140%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DHomephone%2BHP%2B1002C|990000|768000|22|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-C%e1%bb%91-%c4%91%e1%bb%8bnh-kh%c3%b4ng-d%c3%a2y-HOMEPHONE-VIETTEL-HP-1002C-b%e1%ba%a3n-Ti%e1%ba%bfng-Vi%e1%bb%87t-i.4897718.1281252675|990000|990000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Điện thoại bàn không dây Uniden AT4100-TG|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/Dien-thoai-ban-Uniden-AT4100-TG-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-co-dinh-uniden-as-7412-hang-chinh-hang-p11486974.html%3Fspid%3D11486978%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DUniden%2BAT4100-TG|500000|303000|39|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-b%c3%a0n-kh%c3%b4ng-d%c3%a2y-UNIDEN-AT-4100-(co%cc%80n-%c4%91en)-i.26939648.426870394|550000|550000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Danh sách 7 Điện thoại bàn bền bỉ và bán chạy nhất hiện nay

1. Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500

Tham khảo giá bán từ 250K trên Tiki

Panasonic KX-TS500 là chiếc điện thoại bàn có dây bán chạy thứ ba trên thị trường, do có giá bán rất hấp dẫn và sản phẩm này còn rất nổi bật nhờ sở hữu gam màu trắng chủ đạo rất tinh tế sang trọng.
Thiết kế của chiếc điện thoại cố định này tuy khá đơn giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng và rất thanh thoát. Phần vỏ bên ngoài bằng nhựa cứng cho độ bền bỉ cao, cho cảm giác rất chắc chắn khi sử dụng liên tục, đặc biệt là ít bám bẩn, mồ hôi.

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500
Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-ts500-hang-chinh-hang-p4048043.html%3Fspid%3D54002656%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TS500|269000|215000|20|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90I%e1%bb%86N-THO%e1%ba%a0I-B%c3%80N-PANASONIC-KX-TS500-M%c3%80U-%c4%90EN-i.10973.369611978|229000|229000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-ts500-chinh-hang-23909363.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147569600_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|250000|230000|8|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-ts500-den-i954585-s1190889.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.658a43a9IveE4A%26search%3D1|295000|222000|25

Mặc dù cơ chế sử dụng không linh hoạt như các dòng điện thoại mẹ bồng con không dây nhưng sản phẩm này lại có đường truyền ổn định nhờ kết nối dây cố định truyền thống. Chiếc điện thoại Panasonic KX-TS500 cũng có tính năng điều chỉnh âm lượng chuông bằng phím điện tử phù hợp với người dùng.
Ngoài chức năng truyền liên lạc giữa các cuộc gọi trong mạng nội bộ của công ty mà rất quan trọng đối với nhân viên trực tổng đài. Thì thiết bị còn hỗ trợ tính năng ghi nhớ những số điện thoại đã liên hệ gần nhất như cuộc gọi đến, gọi đi. Giúp người dùng có thể liên lạc lại một cách tiện dùng và không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi quan trọng nào.

Điện thoại bàn có dây KX-TS500 là lựa chọn số một trong các văn phòng công ty hoặc hộ kinh doanh gia đình.

2. Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110

Tham khảo giá bán chính hãng từ 790K trên Tiki

Điện thoại Panasonic KX-TGB110 có màn hình 1.4 inch có khả năng hiển thị rõ ràng thông tin người gọi đến. Phím điều hướng và các phím bấm được thiết kế rất tốt, tách rời nhau tạo sự thoải mái tối đa khi sử dụng.
Phần vỏ bên ngoài được chế tạo bằng nhựa, lớp nhựa này được phủ lớp sơn cao cấp, rất bền, bảo đảm không giảm chất lượng qua thời gian. Phần thân máy và đế sạc thì được thiết kế lớp cao su ở đáy, giúp chiếc điện thoại bàn có khả năng nằm vững chắc ở nhiều vị trí khác nhau.

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110
Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-khong-day-panasonic-kx-tgb110-hang-chinh-hang-p11251951.html%3Fspid%3D54693736%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TGB110|960000|590000|39|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-b%c3%a0n-kh%c3%b4ng-d%c3%a2y-Panasonic-KX-TGB110-(%c4%90en)-i.24626758.779054351|595000|595000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdie-n-thoa-i-ban-khong-day-panasonic-kx-tgb110-hang-chinh-hang-20125906.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147612729_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|580000|580000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-ban-khong-day-panasonic-kx-tgb110-mau-den-i211416790-s264644964.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.68d747cccePWNQ%26search%3D1|1150000|590000|49

Sản phẩm nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, các góc viền được bo tròn mang lại cho người dùng cảm giác chắc chắn khi sử dụng trong thời gian dài.
Màu đen sang trọng giúp cho chiếc điện thoại bàn tô điểm thêm phần sang trọng góp phần làm tăng mỹ quan cho không gian phòng.
Nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng điện thoại mẹ bồng con cho gia đình hoặc văn phòng công ty thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua chiếc điện thoại mẹ bồng con huyền thoại Panasonic KX-TGB110. Đây là dòng sản phẩm được đánh giá rất tốt từ nhiều người tiêu dùng.

Đây là sản phẩm thuộc dòng điện thoại mẹ bồng con thế hệ mới nhất kết hợp với công nghệ cao, chiếc điện thoại mẹ bồng con này sử dụng kết nối không dây rất tiện lợi. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến, đồng thời bộ nhớ có dung lượng lớn đủ nhu cầu lưu trữ đến 50 số điện thoại cùng tên, cho phép nhớ được 10 số gọi đi và hiển thị khoảng 20 số gọi đến.
Điện thoại này sử dụng 2 viên pin AA có dung lượng khá cao để có thể sử dụng trong thời gian dài. Thử nghiệm cho thấy có thể sử dụng liên tục để đàm thoại trong thời gian dài lên đến 16 giờ, còn thời gian chờ thì lên đến 200 giờ.

Tuy có giá bán khá cao, nhưng với nhiều tính năng hiện đại được trang bị thì điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110 xứng đáng là dòng sản phẩm đáng mua nhất

3. Điện thoại mẹ bồng con không dây cao cấp Panasonic KX-TGC313CX

Giá bán sản phẩm tham khảo trên Tiki: 1.900.000 đ

Panasonic KX-TGC313CX là chiếc điện thoại mẹ bồng con để bàn cao cấp nhất của Panasonic, chắc chắn rằng đây là sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất. Điện thoại này được trang bị dung lượng pin siêu trâu, đủ để đáp ứng thời gian đàm thoại liên tục kéo khoảng 20 giờ, nếu là thời gian chờ thì có thể lên đến 200 giờ, quá khủng.

Điện thoại mẹ bồng con không dây cao cấp Panasonic KX-TGC313CX
Điện thoại mẹ bồng con không dây cao cấp Panasonic KX-TGC313CX

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kxtgc313cx-hang-chinh-hang-p4064449.html%3Fspid%3D37155820%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TGC313CX|1950000|1549900|21|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-panasonic-kx-tgc313-4261119.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147655842_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_9_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|1700000|1700000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-khong-day-panasonic-kx-tgc313cx-i508814470-s1007118848.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.38b126e7I8n7h9%26search%3D1|1790000|1790000|0

Giúp việc quản lý và thực hiện cuộc gọi trở nên đơn giản nhờ bộ nhớ dung lượng lớn chứa được đến gần 50 số điện thoại kèm tên gọi. Chiếc điện thoại bàn này còn có rất nhiều tính năng nổi bật khác như chuyển liên lạc, đàm thoại giữa các tay con với nhau; mở rộng tối đa đến 6 tay con; đàm thoại 3 bên; trả lời bằng bàn phím bất kỳ hay khóa máy; chặn cuộc gọi đến, vân vân.
Mặc dù có giá bán khá cao nhưng với chất lượng cực đỉnh và độ bền bỉ đã được nhiều khách hàng kiểm chứng, Panasonic KXTGC313CX chắc chắn là sự lựa chọn thích hợp dành cho các doanh nghiệp lớn như văn phòng công ty, nhà máy, xí nghiệp hay bưu điện.

Sản phẩm này có kích thước nhỏ gọn, có màu sắc sang trọng kết hợp với công nghệ không dây tiện lợi sẽ mang đến cho bạn khả năng sử dụng bất cứ ở đâu. Vỏ máy được sản xuất từ nhựa PP cao cấp, chắc chắn không phải nhựa tái chế, điều nà đem đến cảm giác chắc tay khi cầm nắm và giúp chống bám bụi bẩn khá hiệu quả.
Chiếc điện thoại này có màn hình LCD 1.6 inch tích hợp, giúp tăng khả năng hiển thị các thông tin cuộc gọi đến và đi được rõ ràng và sắc nét hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp repeater mở rộng phạm vi phát sóng rộng hơn, được hỗ trợ đa ngôn ngữ để bạn dễ dàng thao tác và cấu hình.

4. Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11

Tham khảo giá bán chính hãng từ 499K trên Sendo

Điện thoại giá rẻ Panasonic KX-TSC11 có bộ nhớ lưu trữ khá lớn và tích hợp công nghệ hiện đại cho phép thiết bị có khả năng ghi nhớ 50 số gọi đến và đi. Chức năng ghi nhớ số điện thoại gọi đến và đi giúp ích rất nhiều cho việc sử dụng hằng ngày.
Chiếc điện thoại này còn có chức năng điều chỉnh âm lượng chuông bằng phím bấm điện tử cực kỳ tiện lợi, bạn có thể thoải mái điều chỉnh mức âm thanh dễ chịu nhất khi đang sử dụng.
Ngoài ra nó còn có tính năng hữu dụng khác là chế độ truyền thông tin liên lạc, đàm thoại với nhau trong mạng nội bộ của công ty. Đây là chức năng không thể thiếu đối với những bạn nhân viên trực điện thoại cho công ty.

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11
Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-tsc11-hang-chinh-hang-p4048581.html%3Fspid%3D54001537%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPanasonic%2BKX-TSC11|549000|449000|18|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-b%c3%a0n-Panasonic-KX-TSC11-ch%c3%adnh-h%c3%a3ng-i.35005401.880123024|448000|448000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-tsc11-16203945.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147711929_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|455000|455000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdien-thoai-ban-panasonic-kx-tsc11-den-i701087-s875081.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.5.6e097a91kVB666%26search%3D1|699000|599000|14

Chiếc điện thoại mẹ bồng con này phù hợp để sử dụng trong văn phòng công ty hoặc gia đình do có thiết kế kiểu dáng gọn gàng, đơn giản và thanh thoát. Sản phẩm được sản xuất với hai màu là đen và trắng nổi bật để bạn có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích của mình.
Được trang bị màn hình LCD có khả năng hiển thị đầy đủ, rõ ràng các số điện thoại gọi đến, gọi đi, và một số thông tin cơ bản khác. Hệ thống phím bấm và phím chức năng khá to, đồng thời được bố trí rời nhau tiện lợi cho việc sử dụng và thao tác. Sử dụng kết nối có dây cố định đảm bảo đường truyền luôn được ổn định.

Điện mẹ bồng con Panasonic KX-TSC11 là sản phẩm có chất lượng tuyệt vời, thương hiệu rất mạnh. Kết hợp với giá bán rất hấp dẫn, làm cho đây là sản phẩm bán chạy thứ hai trên thị trường.

5. Điện thoại bàn giá rẻ Nippon NP 1202

Giá bán sản phẩm tham khảo trên Shopee: 150k

Nippon NP 1202 là chiếc điện thoại có khả năng ghi nhớ được những số điện thoại mà người dùng đã nhận và gọi đi trong thời gian gần nhất, chắc là khoảng 50 số, vì vậy giúp bạn chủ động hơn trong việc liên lạc cũng như tiết kiệm thời gian vàng bạc quý báu.
Theo kinh nghiệm của tôi thì Nippon NP 1202 có lẽ thích hợp để sử dụng trong gia đình hơn là văn phòng công ty, vì thiếu một số chức năng quan trọng. Tất nhiên là với mức giá chỉ khoảng 150K thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi ở sản phẩm này quá nhiều công nghệ và trang bị được.

Điện thoại bàn giá rẻ Nippon NP 1202
Điện thoại bàn giá rẻ Nippon NP 1202

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdie-n-thoa-i-co-di-nh-nippon-np-1201-hang-chinh-hang-p11489374.html%3Fspid%3D11489376%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DNippon%2BNP%2B1202|265000|154000|42|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90I%e1%bb%86N-THO%e1%ba%a0I-B%c3%80N-NIPPON-NP-1202-i.63694550.1580209420|142000|142000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdien-thoai-ban-nippon-np-1405-20745223.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1593147751337_dbaf1062-8d58-4447-b726-7ec92727b51c_1_algo6_-1_6_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|250000|250000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Trường hợp bạn không có nhu cầu mua điện thoại bàn đắt tiền thì có thể cân nhắc chọn các dòng sản phẩm giá rẻ như Nippon NP 1202. Mặc dù có giá bán khá rẻ nhưng đây là sản phẩm đem lại cho người dùng sự yên tâm hơn vì đường truyền luôn có sự ổn định.
Sản phẩm vô cùng nhỏ gọn và có thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự sang trọng nhất định vì được sản xuất màu trắng sang trọng cao cấp. Đồng thời vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa cứng siêu bền, chống bám bụi và bám vân tay rất hiệu quả, đây là ưu điểm lớn của một chiếc điện thoại bàn mẹ bồng con.

6. Điện thoại bàn không dây lắp sim Homephone HP 1002C

Giá bán tham khảo: 900K tại Lazada hoặc Shopee.

Điện thoại không dây dùng sim viettel Homephone HP 1002C là mẫu điện thoại từng làm mưa làm gió một thời gian dài. Homephone HP 1002C là chiếc điện thoại phong cách chuyên nghiệp. Với tuổi thọ cao trên 10 năm nên rất thích hợp để lắp đặt trong các văn phòng lớn, nhà hàng, khách sạn, siêu thị hay hộ gia đình đều được.
Có kiểu dáng mang đậm phong cách cổ điển với màu đen sang trọng. Thiết kế có dây cố định kết hợp với hệ thống màn hình LCD hiển thị rõ ràng và kèm theo đó là bộ bàn phím có các nút bấm to rất dễ để thao.

Điện thoại bàn không dây lắp sim Homephone HP 1002C
Điện thoại bàn không dây lắp sim Homephone HP 1002C

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-ban-khong-day-lap-sim-homephone-hp1002c-p11802138.html%3Fspid%3D11802140%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DHomephone%2BHP%2B1002C|990000|768000|22|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-C%e1%bb%91-%c4%91%e1%bb%8bnh-kh%c3%b4ng-d%c3%a2y-HOMEPHONE-VIETTEL-HP-1002C-b%e1%ba%a3n-Ti%e1%ba%bfng-Vi%e1%bb%87t-i.4897718.1281252675|990000|990000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Với chiếc điện thoại này thì bạn có thể lựa chọn lắp đặt SIM cố định hoặc SIM di động đều được. Với rất nhiều gói cước di động phổ biến như Viettel, Vinaphone, Mobifone hay Vietnamobile, khả năng bắt sóng cực tốt với tất cả các băng tần như 2G, 3G lẫn 4G.
Homephone HP-1002C được bán và phân phối bởi Viettel Telecom về chất lượng thì không có gì để nghi ngờ. Kết hợp với chế độ bảo hành khoảng 12 tháng và cho phép đổi trả trong 30 ngày thì không có gì phải lo lắng.

7. Điện thoại bàn không dây Uniden AT4100-TG

Giá bán sản phẩm tham khảo tại Nguyễn Kim: 418K.

Điện thoại mẹ bồng con Uniden AT4100-TG là dòng sản phẩm sử dụng thiết kế không dây rất linh động trong việc sử dụng. Cho phép bạn có thể sử dụng điện thoại ở bất cứ đâu, chỉ cần điện thoại còn nằm trong vùng phủ sóng là có thể thực hiện cuộc gọi.
Với công nghệ không dây, sản phẩm còn được trang bị kiểu dáng hình chữ nhật đứng rất nhỏ và gọn; Vỏ máy có sử dụng chất liệu nhựa cứng và có mức độ hoàn thiện cao để tạo cho người dùng cảm giác chắc tay khi cầm nắm.

Điện thoại bàn không dây Uniden AT4100-TG
Điện thoại bàn không dây Uniden AT4100-TG

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdien-thoai-co-dinh-uniden-as-7412-hang-chinh-hang-p11486974.html%3Fspid%3D11486978%26src%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DUniden%2BAT4100-TG|500000|303000|39|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f%c4%90i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i-b%c3%a0n-kh%c3%b4ng-d%c3%a2y-UNIDEN-AT-4100-(co%cc%80n-%c4%91en)-i.26939648.426870394|550000|550000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Nhà sản xuất Uniden cũng sản xuất chiếc điện thoại này với hai màu chủ đạo là trắng và đen để người dùng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích cá nhân.
Tương tự như hầu hết các dòng điện thoại bàn khác hiện nay có mặt trên thị trường, Uniden AT4100-TG cũng được trang bị sẵn khả năng lưu trữ được khoảng 50 số điện thoại gọi đến và 10 số điện thoại gọi đi.
Với các công nghệ tiên tiến nhất đến từ Nhật Bản, điện thoại mẹ bồng con giá rẻ Uniden AT4100 có khả năng xử lý tốt các cuộc gọi chờ. Tính năng này sẽ giúp các bạn trực điện thoại, lễ tân, tiếp tân không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào, đặc biệt trong trường hợp có nhiều cuộc gọi đến cùng lúc.

Điện thoại bàn mẹ bồng con loại nào tốt nhất?

1. Loa và mic cho cuộc gọi

Chức năng chính của điện thoại là thực hiện nghe gọi, vì vậy chất lượng thu và phát âm thanh phải là yêu cầu số một. Một số sản phẩm có chất lượng kém, âm thanh bị rẻ, ngắt quãng, hoặc lẫn nhiều tạp âm. Nếu có ý định mua số lượng lớn thì có lẽ bạn cần đến nơi bán, yêu cầu cho test thử vài mẫu rồi mới bắt đầu mua.

2. Điện thoại bàn có mức giá như thế nào

Xét các sản phẩm mà tôi đã giới thiệu thì có thể thấy điện thoại bàn trên thị trường thường có giá bán không quá cao. Bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng từ 200K cho đến 2 triệu đồng là đã có thể mua cho mình một chiếc điện thoại có chất lượng tốt, đầy đủ tính năng.
Tôi cũng nói thêm rằng tuổi thọ của chiếc điện thoại mẹ bồng con khá dài, vì vậy việc đầu tư một số tiền lớn rồi tiếp tục sử dụng trong nhiều năm thì cũng là một khoản đầu tư hiệu quả.

3. Được tích hợp nhiều tính năng hiện đại

Đối với một chiếc điện thoại bàn hoàn hảo thì chắc chắn phải có các tính năng cơ bản cần phải có như chế độ gọi lại cuộc gọi bị nhỡ, khả năng điều chỉnh âm lượng chuông to nhỏ, dịch vụ cuộc gọi chờ với đèn thư thoại. Ngoài ra, một số tính năng nâng cao như chức năng lấy ID của người gọi đến hay tích hợp tính năng chống sét khi trời mưa đã được tích hợp vào một số model cao cấp. Nếu có điều kiện tài chính tốt thì việc chọn những mẫu điện thoại cao cấp cũng là việc nên làm.

Điện thoại bàn ngày nay được tích hợp nhiều tính năng hiện đại
Điện thoại bàn ngày nay được tích hợp nhiều tính năng hiện đại

4. Vật liệu chế tạo điện thoại bàn.

Điện thoại bàn chắc chắn phải được sản xuất từ nhựa ABS, PP, vì hai loại nhựa này rất bền bỉ với thời gian. Đồn thời thiết kế của sản phẩm phải thỏa mãn được một số yêu cầu quan trọng như chống trơn trượt nhằm mang đến cho bạn cảm giác chắc tay khi cầm, đồng thời không bị rơi rớt khi đang sử dụng.

5. Thiết kế, kiểu dáng, chức năng

Hiện này thì tất cả các dòng điện thoại bàn không khác nhau nhiều về chất lượng cuộc gọi hay âm thanh khi đàm thoại. Vì vậy ngoại hình, màu săc của từng chiếc điện thoại chính là ưu tiên lựa chọn quan trọng.
Dựa vào đặc điểm cấu tạo và chức năng sử dụng thì chúng ta có thể chia các dòng trên thị trường thành 2 loại cơ bản là. Thứ nhất là điện thoại bàn không dây di động hay còn gọi là điện thoại mẹ bồng con, thứ hai là điện thoại có dây cố định.

Vậy chúng ta cần chiếc điện thoại bàn nào, có dây hay không dây?

Điện thoại bàn có dây cố định chắc chắn là không thể linh động bằng loại không dây, nhưng lại cho đường truyền tín hiệu cực kỳ ổn định và ưu điểm rất lớn là mức giá thường rẻ hơn so với loại không dây di động.
Trong khi đó, điện thoại bàn không dây ngoài thiết kế linh động thì còn được tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại. Kết hợp với dung lượng bộ nhớ lớn thì chắc chắn rằng việc sử dụng sẽ thoải mái hơn, tuy nhiên giá bán sản phẩm cao hơn chính là rào cản quan trọng cho việc chọn lựa những sản phẩm này.

Do đó, nếu nhu cầu sử dụng của bạn không quá cầu kỳ, không cần nhiều tính năng thì bạn có thể lựa chọn chiếc điện thoại bàn có dây là đủ. Ngoài ra, các dòng điện thoại bàn dù có dây hay không dây thì cũng có nhiều màu như trắng, đen, đỏ hay xám để người dùng lựa chọn theo sở thích riêng.
Đọc thêm bài viết về cách lựa chọn hàng nhật bãi.

6. Dung lượng pin của điện thoại mẹ bồng con

Với những sản phẩm điện thoại mẹ bồng con thì pin là một yếu tố quan trọng, vì chắc chắn rằng bạn không muốn đang gọi nửa chừng thì hết pin. Với công nghệ pin pin điện thoại ngày nay thì cho phép thời gian gọi khoảng 15 tiếng, thời gian chờ gần 200 tiếng, con số này cũng đủ lớn để bạn an tâm.
Tuy nhiên những sản phẩm kém chất lượng của Trung Quốc có thể kém hơn nhiều, từ đó gây khó chịu trong việc sử dụng, về điều này thì các bạn phải lưu ý.

7. Tính năng lưu số điện thoại

Dụng lượng bộ nhớ của điện thoại ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề này, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào. Hầu điện thoại bàn hiện tại đều có khả năng lưu trữ được khoảng 50 số điện thoại gọi đến và 10-15 số gọi đi, bạn sẽ cảm thấy rất tiện lợi khi thực hiện cuộc gọi cho những khách hàng thân thiết.

8. Chất lượng màn hình LCD

Màn hình LCD có chức năng hiển thị thông tin cuộc gọi, thông tin cấu hình của điện thoại ban. Vì vậy nên việc có một chiếc màn hình tốt sẽ giúp ích rất nhiều trong việc sử dụng. Chắc chắn bạn không muốn một chiếc màn hình quá mờ hoặc quá nhòe.
Với những sản phẩm chính hãng được phân phối tại Việt Nam thì có lẽ chất lượng đã được đảm bảo. Nhưng những sản phẩm trôi nổi thì màn hình LCD có thể bị mờ, hoặc dễ hỏng.

Điện thoại bàn có màn hình LCD không thua kém gì smartphone
Điện thoại bàn có màn hình LCD không thua kém gì smartphone

9. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để cấu hình

Các dòng điện thoại bàn giá rẻ sẽ không được nhà sản xuất hỗ trợ nhiều ngôn ngữ vì vấn đề chi phí. Vì vậy nếu bạn thường xuyên liên lạc với nhiều với đối tác ở nước ngoài thì có thể sẽ cân nhắc đến các dòng điện thoại bàn hỗ trợ đa ngôn ngữ như Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài việc hỗ trợ đa ngôn ngữ thì chắc chắn cấu tạo và chất lượng của những sản phẩm cao cấp cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với hàng giá rẻ.

10. Chế độ bảo hành và nơi mua hàng

Với hầu hết thương hiệu điện thoại bàn thì thường được bảo hành trong thời gian khoảng 12 tháng, còn các dòng sản phẩm cao cấp thì có thể thời gian bảo hành sẽ lâu hơn khoảng 24 tháng. Thời gian bảo hành dài cũng chứng tỏ là chất lượng sản phẩm có thể tin tưởng được.
Mua điện thoại bàn ở đâu tốt nhất: Điện thoại bàn được bán ở nhiều nơi nhưng để đảm bảo chất lượng sản phẩm thì bạn chỉ nên cân nhắc mua ở những cửa hàng lớn, được nhiều người đánh giá cao như Điện Máy Xanh, Phong Vũ, Nguyễn Kim, Tiki, Lazada hoặc Shopee.

Mua điện thoại bàn của hãng nào thì tốt nhất

1. Điện thoại bàn Grandstream

Grandstream Networks là một công ty của Mỹ, được thành lập năm 2002 và có trụ sở đặt tại Mỹ. Công ty này chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị liên lạc, ip video, thiết bị giám sát và điều khiển từ xa. Trong đó điện thoại bàn để xây dựng hệ thống tổng đài chính là sản phẩm chủ lực của công ty.
Điện thoại bàn Grandstream là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong các doanh nghiệp lớn như ngân hàng, bưu điện, tổng đài nhờ sở hữu bộ nhớ có khả năng lưu trữ lớn, thời gian sử dụng lâu cho khả năng tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi.

Ở những model cao cấp nhất của hãng còn được tích hợp rất nhiều tính năng như màn hình LCD kích thước; hỗ trợ cổng kết nối bluetooth; công nghệ mã hóa tiên tiến nhằm làm tăng tính bảo mật cho doanh nghiệp. Ngoài ra điện thoại của hãng cũng cho phép gởi và nhận các file video và file âm thanh.
Tất cả các dòng điện thoại bàn Grandstream đều có giá bán tương đối cao từ khoảng 1,2 triệu đồng.
Một số dòng điện thoại bàn tổng đài Grandstream tốt nhất: Grandstream IP GXP1610, Grandstream IP GXP1620.

Điện thoại bàn Grandstream
Điện thoại bàn Grandstream

2. Điện thoại bàn Panasonic

Điện thoại bàn Panasonic có kiểu dáng đẹp, sang trọng với nhiều màu bắt mắt thì các sản phẩm này còn có điểm chung là độ bền cao, tuổi thọ rất dài và bộ nhớ lớn cho phép lưu trữ nhiều thông tin. Kết hợp với dung lượng pin khủng có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục lên đến 15 tiếng.
Việc lựa chọn điện thoại bàn của thương hiệu Panasonic chắn chắn sẽ mang lại cho chúng ta một sự an tâm hơn so với những thương hiệu ít tiếng tăm khác trên thị trường. Mức giá bán của điện thoại bàn Panasonic cũng không quá cao, chỉ từ 300K đến 1,5triệu đồng. Một mức giá phù hợp với khả năng chi trả của hầu hết người dùng tại thị trường Việt Nam.

Mỗi khi nhắc đến các sản phẩm điện thoại bàn hoặc điện thoại mẹ bồng con thì thương hiệu Panasonic luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên trong lòng người tiêu dùng. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự thống trị tuyệt đối của thương hiệu đến từ Nhật Bản này trong mảng kinh doanh điện thoại bàn vì chất lượng tuyệt vời.
Điện thoại bàn Panasonic cung cấp cho thị trường rất nhiều sự lựa chọn hấp dẫn cả về giá bán và thiết kế. Sản phẩm trải dài từ dòng sản phẩm có dây cố định giá rẻ cho đến những dòng điện thoại bàn không dây mẹ bồng con cao cấp.

Một số mẫu điện thoại bàn Panasonic tốt và phổ biến nhất: Panasonic KX-TSC11, Panasonic KX-TS500, Panasonic KX-TGF320, Panasonic KX-TS520,Panasonic KX-TS580, Panasonic KX-TS560, Panasonic KX-T7703, Panasonic KX-T7705, Panasonic KX-TS820, Panasonic KX-TGC313, Panasonic KX-TS820, , Panasonic KX-TGB110, Panasonic KX-TGC210, Panasonic KX-TGC310, Panasonic KX-TGD312, Panasonic KX-TGDA30.

3. Điện thoại bàn giá rẻ Uniden

Đối với sản phẩm điện thoại bàn, Uniden phát triển cả 2 dòng sản phẩm là điện thoại bàn có dây cố định và không dây di động mẹ bồng con. Cả 2 dòng sản phẩm này được đánh giá khá cao nhờ tín hiệu ổn định, danh bạ có dung lượng lưu trữ lớn lên đến 50 số, dung lượng pin tương đối cao.
Kích thước sản phẩm nhỏ gọn cho phép tự do trong quá trình lắp đặt và sử dụng máy cũng là ưu điểm lớn. Điện thoại Uniden còn được tích hợp nhiều chức năng rất tiện dụng như chế độ gọi lại khi nhỡ, điều chỉnh âm lượng chuông to nhỏ hay khả năng chống sét khi trời mưa.

Uniden là một thương hiệu điện thoại bàn rất lâu đời với lịch sử phát triển hơn 50 năm, thương hiệu của Nhật Bản. Đây cũng được xem là tượng đài trong làng điện thoại để bàn bên cạnh ấn tượng đến từ Panasonic. Điện thoại bàn chỉ là một trong những sản phẩm của Uniden, hãng này chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị điện tử viễn thông như điện thoại bàn, điện thoại phổ thông, bộ đàm cầm tay, vân vân.

Nguồn gốc và thương hiệu mạnh đã chứng minh cho chất lượng sản phẩm tuyệt vời, với mức một mức giá tương đối phải chăng. Điện thoại bàn Uniden được phân phối tại Việt Nam với mức giá dao động từ 250K đến 500K, thời gian bảo hành khoảng 12 tháng.

Một số mẫu điện thoại bàn Uniden bán chạy nhất: Uniden AS7413, Uniden AT4100, Uniden AT4102, Uniden AT4101, Uniden AS7101, Uniden AT4501.

4. Điện thoại bàn Nippon

Hãng sản xuất điện thoại Nippon tập trung phát triển 2 dòng sản phẩm chính là điện thoại bàn có màn hình và điện thoại bàn không có màn hình. Ngoài việc được trang bị màn hình thì 2 mẫu sản phẩm này gần như có chất lượng tương đồng nhau.
Với dòng sản phẩm điện thoại bàn Nippon không màn hình có thiết kế rất thích hợp để lắp đặt cố định trên bàn hoặc treo tường. Đặc điểm của dòng sản phẩm này là có thiết kế vô cùng đơn giản và kiểu dáng nhỏ gọn, các nút bấm trên bàn phím được bố trí tách rời nhau và cho cảm giác êm ái khi thao tác.

Các dòng điện thoại bàn Nippon có tích hợp màn hình LCD thì có kích thước lớn hơn nhưng lại hiện đại hơn và được trang bị rất nhiều tính năng cao cấp. Bộ nhớ có khả năng lưu trữ số lượng lớn các cuộc gọi đến và đi; tính năng điều chỉnh âm lượng, nhạc chờ, hay báo thức.

Với mức giá khá thấp dưới 500K, Nippon là thương hiệu sản xuất điện thoại bàn nhận được nhiều đánh giá khá tích cực của người dùng. Giống như Panasonic hay Uniden, Nippon cũng có xuất xứ thương hiệu từ Nhật Bản nên về độ bền và tính năng sản phẩm chắc chắn cũng gần tương đương với những thương hiệu Nhật Bản khác.

Một số mẫu điện thoại bàn Nippon bán chạy nhất: Nippon NP1404, Nippon NP1201, Nippon NP1405, Nippon NP1406, Nippon NP1202.

Với mức giá khá thấp dưới 500K, Nippon là thương hiệu sản xuất điện thoại bàn nhận được nhiều đánh giá khá tích cực của người dùng
Với mức giá khá thấp dưới 500K, Nippon là thương hiệu sản xuất điện thoại bàn nhận được nhiều đánh giá khá tích cực của người dùng

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thương hiệu kinh doanh điện thoại bàn khác như Ktel, Sharp, Siemens, Huawei, Cisco.
Tham khảo thêm về bài viết điện thoại để bàn phổ biến: The 8 Best Office Phones of 2019.

Kết

Hy vọng rằng bạn đã tìm ra cho mình được sản phẩm tốt nhất và đúng với nhu cầu của bản thân.
Đừng quên đánh giá lại yêu cầu của gia đình hoặc công ty trước khi chọn mua một chiếc điện thoại để bàn cố định hoặc chiếc điện thoại mẹ bồng con nhé.
Đọc thêm bài viết về máy nướng bánh hình thú giúp tạo hứng thú cho bữa ăn của bé.

Nếu có ý kiến đóng góp gì thì hãy comment bên dưới nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published.